SPLOŠNI POGOJI - KAVAL GROUP

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

ZA IMETNIKE KAVALOVE KARTICE ZAUPANJA

1. Kavalova kartica zaupanja (v nadaljevanju: KKZ)
1.1. KKZ prinaša imetnikom dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo v gostinskih enotah Kaval Group na območju Republike Slovenije, ki jih upravlja BID d.o.o. in pogodbeni partnerji.

2. Imetnik KKZ
2.1. KKZ lahko brezplačno pridobi fizična oseba ali pravna oseba, kot ju definira Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (v nadaljevanju imetnik). 

2.2. Posamezna fizična ali pravna oseba lahko pridobi le eno KKZ. Fizična oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum ...), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, nove KKZ ne more pridobiti.


3. Izdajatelj
3.1. Izdajatelj in lastnik KKZ je družba BID d.o.o., Tacenska 95, Ljubljana.

4. Splošni pogoji poslovanja

4.1. Za pridobitev in uporabo KKZ veljajo ti Splošni pogoji poslovanja za imetnike KKZ, ki so objavljeni na spletni strani www.kaval-group.si. Splošni pogoji poslovanja za imetnike KKZ so dostopni tudi v vseh enotah Kaval Group.
4.2. BID d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev poslovanja. Imetniki KKZ bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja obveščeni na spletni strani www.kaval-group.si. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja zavezujejo imetnike KKZ po preteku 8 (osmih) dni od dne objave.

5. Uporaba

5.1. KKZ lahko imetnik uporablja v vseh enotah Kaval Group in pri pogodbenih partnerjih. Seznam enot je objavljen na spletni strani www.kaval-group.si.
5.2. Vsako plačilo, evidentirano s KKZ zabeležimo na POS terminalu. Na kartico hkrati zabeležimo tudi novo stanje bonitetnih točk in vrednost pridobljenega popusta po nagrajevalnem sistemu (v nadaljevanju). Informacije o stanju pridobljenih točk lahko imetnik kartice pridobi v enotah objavljenih na spletni strani www.kaval-group.si.
5.3. Imetniki KKZ sodelujejo v zbiranju in unovčenju bonitetnih točk, kar prinese prihranek oziroma popust v blagu na vseh prodajnih mestih, navedenih v točki 5.1..
5.4. Izraz KKZ se v teh Splošnih pogojih poslovanja uporablja v plastični obliki, ki jo kupec pridobi ob prevzemu KKZ. Imetnik lahko ugodnosti KKZ uporablja ob predložitvi KKZ.

6. Pridobitev KKZ

6.1. KKZ je mogoče pridobiti tako, da prijavitelj v enotah Kaval Group (v nadaljevanju: prijavna mesta) izpolni Pristopno izjavo, ki se jo nato vnese v sistem.
6.2. KKZ je mogoče pridobiti le pod pogojem, da prijavitelj družbi BID d.o.o. posreduje naslednje obvezne osebne podatke: ime, priimek, rojstni datum, spol, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov, podatke o prebivališču ter hkrati dovoli zbiranje ter uporabo podatkov o nakupih v enotah Kaval Group. BID d.o.o. bo navedene podatke uporabljal za namene obveščanja o novostih poslovanja, prilagojeni ponudbi in posebnih ugodnostih ter za namene proučevanja nakupovalnih navad in neposrednega trženja.
6.3. Pridobitev KKZ je brezplačna. Za uporabo KKZ ne zaračunavamo članarine in stroškov poslovanja.
6.4. Prijavitelj lahko pridobi KKZ tudi tako, da izpolni elektronski obrazec Prijavnica za pridobitev KKZ na spletni strani www.kaval-group.si.
6.5. Po oddaji prijavnice prejme prijavitelj KKZ po navadni pošti.
6.6. KKZ se aktivira ob prvem nakupu.

7. Osebni podatki

7.1. Kupec s svojim podpisom na Prijavnici dovoljuje, da lahko BID d.o.o. ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na Prijavnici, in jih elektronsko obdela. Kupec odgovarja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z izdajo in uporabo KKZ, resnični in točni. BIiD d.o.o. ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.
7.2. BID d.o.o. bo kot upravljavec osebnih podatkov vse osebne podatke iz točke 6.2. teh Splošnih pogojev, kot tudi neobvezne podatke na Prijavnici, sam ali prek pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, obdeloval in hranil v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
7.3. BID d.o.o. bo osebne podatke z obrazcev, ki jih bodo imetniki KKZ izpolnili ter posredovali
BID d.o.o. v zvezi z lastništvom KKZ, povezoval s podatki o nakupih. Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov v družbi BID d.o.o. in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Podatki bodo redno analizirani ter segmentirani na način, da bo obdelovalec podatkov oblikoval več skupin imetnikov kartic s podobnimi lastnostmi (npr. segmentacija glede na demografsko strukturo, segmentacija glede na vrsto bivališča itd.), ki bodo izbrane in določene glede na trenutno postavljene kriterije, ki so lahko bodisi demografski bodisi transakcijski. BID d.o.o. bo kot upravljavec podatkov, ki jih bo imetnik KKZ posredoval BID d.o.o. na Prijavnici oz. drugih obrazcih, to je osebne podatke (spol, ime, priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-naslov, GSM številko) uporabljal tudi za namene ponujanja blaga ter storitev (neposredno trženje).
7.4. V primeru, da imetnik KKZ zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, mora to pisno sporočiti na sedež podjetja BID d.o.o.. Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh od prejema ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 15 (petnajstih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-naslova) obvestiti imetnika KKZ, v kolikor je to zahteval.
7.5. Imetnik KKZ, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-naslov, GSM).
7.6 Vse navedbe, ki se nanašajo na družbo BID d.o.o., v povezavi z ravnanji z osebnimi podatki, to pomeni njihovim pridobivanjem, uporabo, obdelovanjem, hrambo in drugo, se enakovredno nanašajo tudi na z družbo BID d.o.o. povezanimi družbami Creans d.o.o., Šlandrova ulica 4b, Ljubljana-Črnuče in Angelinus d.o.o., Smlednik 200, Smlednik, ki poslujeta v okviru poslovne skupine in pod blagovno znamko KAVAL GROUP. To

pomeni, da vse zaveze, pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se nanašajo na družbo BID d.o.o. v splošnih pogojih, v povezavi z ravnanji z osebnimi podatki, pridobljenimi od imetnikov in/ali bodočih imetnikov KKZ.

8. Sprememba podatkov
8.1. V primeru, da se pri imetniku KKZ podatki, ki jih je posredoval na Prijavnici spremenijo, je dolžan spremembo podatkov sporočiti v roku 30 (trideset) dni od nastale spremembe. To stori preko elektronske pošte na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8.2. Spremenjene podatke bo BID d.o.o. upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od prejema spremembe.

9. Menjava kartice, izguba kartice in prenos dobroimetja ter drugih ugodnosti

9.1. V primeru izgube, uničenja ali poškodbe kartice lahko imetnik preko elektronske pošte na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pošlje zahtevek/prošnjo za nadomestilo izgubljene kartice. Po oddaji prejme imetnik v roku 30 dni novo KKZ. Nova KKZ se aktivira ob prvem nakupu.
9.2. Zabeležene bonitete s prvotne KKZ se prenaša na novo KKZ kartico. Stara KKZ preneha veljati.
9.3. V primeru, da je KKZ imetniku na kakršenkoli način odtujena, BID d.o.o. ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti KKZ s strani tretjih oseb.
9.4. Novo kartico, ki nadomesti staro, je mogoče izdati le istemu imetniku. V primeru, da imetnik kot podatke za novo kartico, navede podatke druge osebe, BID d.o.o. izda KKZ novemu imetniku.
9.5. Za izdajo vsake nadaljnje KKZ kartice zaračunamo njeno izdelavo 25 EUR. V kolikor obstoječe bonitetno evidenčno stanje stare KKZ ne zadošča za pokritje stroškov izdelave nove KKZ, se stroški poplačajo do višine bonitetnega evidenčnega stanja stare KKZ, razliko pa imetnik plača pred ali ob prevzemu nove KKZ.


10. Odjava oz. prenehanje članstva

10.1. V primeru, da želi imetnik KKZ odjaviti kartico, to stori tako, da na sedež podjetja BID d.o.o. preko navadne pošte posreduje izstopno izjavo in poleg priloži KKZ.
10.2. Po prejemu pošte se lastništvo kartice ukine, vsi pridobljeni podatki o imetniku KKZ pa se izbrišejo iz sistema najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dneva odjave.
10.3. Neizkoriščene bonitete, ki so bile naložene na KKZ v trenutku odjave, pa se izničijo.
10.4. Ob odjavi oz. prenehanju članstva, imetnik ne more več uporabljati ugodnosti iz 13. točke teh Splošnih pogojev poslovanja.
10.5. Upravljavec v svojih evidencah pridobljene podatke hrani še 6 let od dneva odjave.

11. Veljavnost KKZ kartice
11.1. KKZ velja do preklica s strani BID d.o.o. ali do preklica s strani imetnika KKZ.

12. Ugodnosti

12.1. KKZ omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.kaval-group.si ali se z njimi seznani na prodajnem mestu, oz. jih prejme na domači naslov, e-naslov ali GSM.
12.2. Ugodnosti iz naslova KKZ ni mogoče pridobiti ob nakupu tobačnih izdelkov, nakupu katerih koli darilnih bonov, nakupu vstopnic za posebne dogodke, nakupu na študentske bone, najemu prostorov, storitev Catering-a in v primeru, da gre za storitve na podlagi individualno izdelane ponudbe oz. dogovora, ki vsebuje kakršno koli odstopanje od osnovne ponudbe iz rednega cenika. Enako ugodnosti iz naslova KKZ ni mogoče pridobiti ob plačilu katerekoli storitve, delno ali v celoti s PIKA KARTICO ter z bonom ali boni serije C ali CC, katere je izvorno pridobil in naprej prodal ERSTE CARD d.o.o., v nagradnem programu DINERS.
Ugodnosti iz naslova KKZ se ne more pridobiti v primeru, da je odobren kakršenkoli popust ali drugačna ugodnost poleg KKZ, vključno z vsemi partnerskimi karticami DINERS, za katere imamo sklenjene posebne dogovore o popustu ob plačilu z njimi (Diners Club Style Diners Club Golf Card, Diners Club Exclusive, Diners Club Goodlife, Diners Club Tenis Slovenija, Diners Club Style Poslovna, Diners Club Golf Card Poslovna, Diners Club Exclusive Poslovna, Diners Club Goodlife Poslovna, Diners Club Tenis Slovenija Poslovna, velja tako za osebne kot poslovne kartice).

13. Pridobivanje in koriščenje ugodnosti

13.1. Na KKZ bomo zabeležili bonitete za vse nakupe in nakupe s plačilno-kreditnimi karticami, z upoštevanjem izjem navedenih v točki 12.2.
13.2. Brez predložitve KKZ bonitete na KKZ ne more zabeležiti. Naknadno uveljavljanje bonitete ni možno.
13.3. Bonitetno obdobje je časovno omejeno na 3 mesece. Nakup, enak ali višji od 1 EUR, prinaša bonitete, ki se zbirajo na računu imetnika kartice in so razdeljene na 5 bonitetnih razredov .
13.4. Vrednost bonitetne točke je v razmerju 1 EUR = 1 bonitetna točka pri nakupu pijače in hrane po naročilu, oziroma v razmerju 1 EUR = 0,6 bonitetne točke pri nakupu malice ali kosila.

13.4. Preglednica vrednosti bonitetnih točk

1. bonitetni razred: od 1 do 100 bonitetnih točk = 3% dobroimetja od števila pridobljenih točk
2. bonitetni razred: od 101 do 300 bonitetnih točk = 5% dobroimetja od števila pridobljenih točk
3. bonitetni razred: od 301 do 900 bonitetnih točk = 7% dobroimetja od števila pridobljenih točk
4. bonitetni razred: od 901 do 1500 bonitetnih točk = 8% dobroimetja od števila pridobljenih točk
5. bonitetni razred: od 1501 bonitetnih točk dalje = 9% dobroimetja od števila pridobljenih točk Izdajatelj lahko posamezniku ali skupini določi tudi bonitetni razred po individualnih kriterijih, ki odstopajo od zgoraj navedenih.


13.5. Skupno število zbranih bonitetnih točk se ob vsakem nakupu izpiše na dokazilu o nakupu (račun). Bonitetne točke se samodejno seštevajo. Imetniki KKZ lahko stanje zbranih bonitetnih točk kadarkoli preverijo na blagajni.
13.6. Večje število bonitetnih točk prinaša večji prihranek oziroma popust v blagu, kar je razvidno iz preglednice bonitet.
13.7. Reklamacije v zvezi z bonitetnimi točkami je mogoče uveljavljati v roku 8 dni od nakupa. Rešitev podane reklamacije vpliva na spremembo števila zbranih bonitetnih točk pridobljenega iz naslova tega nakupa.
13.8. Dobroimetje zbrano z nakupi se koristi kot popust pri naslednjem nakupu na vse izdelke razen na izdelke določene v točki 12.2.

14. Veljavnost dobroimetja
14.1 Dobroimetje, pridobljeno z nakupi je časovno omejeno v časovni periodi od 1. januarja do 30. junija ter od 1. julija do 31. decembra. Pridobljeno dobroimetje v posamezni periodi, ki ne bo koriščeno konca meseca, ki sledi zadnjemu mesecu posamezne periode, bo na dan 31.01. oziroma 31.07. konec dneva zaradi ne koriščenja izbrisano. Prav tako bodo za enako obdobje izbrisane točke.

15. Zlorabe
15.1. BID d.o.o. kot izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe KKZ in ni dolžan preverjati identitete kupca.

16. Komuniciranje
16.1. BID d.o.o. bo imetnike kartic o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal prek kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki kartic. Z imetniki kartic, ki so tuji državljani, pa bo BID d.o.o. komuniciral izključno prek elektronske pošte ali mobilnega telefona.

17. Končni določbi
17.1. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem KKZ rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
 

Pogoji veljajo od 16.10.2017 dalje.
BID d.o.o.


Splošne pogoje veljavne do 15.10.2017 si oglejte s klikom TUKAJ 

Splošne pogoje veljavne do 27.06.2016 si oglejte s klikom TUKAJ 

Splošne pogoje veljavne do 01.03.2016 si oglejte s klikom TUKAJ 

Splošne pogoje veljavne do 15.10.2015 si oglejte s klikom TUKAJ 

Splošne pogoje veljavne do 01.01.2015 si oglejte s klikom TUKAJ 


logo kartica